Reklamacje

Regulamin rozpatrywania reklamacji grupy VisionOptyk

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w relacjach handlowych pomiędzy indywidualnymi przedsiębiorcami (optykami) prowadzącymi w ramach grupy VisionOptyk sprzedaż artykułów optycznych (min. opraw okularowych, soczewek okularowych) oraz świadczą usługi na tym polu, a ich bezpośrednimi klientami, którzy mogą być konsumentami albo przedsiębiorcami.
 2. Klient nabywając towary lub usługi u jednego z optyków z grupy VisionOptyk nawiązuje bezpośrednio z nim stosunek prawny (zawiera umowę). Właściciel marki VisionOptyk nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania indywidualnego optyka wobec jego
  bezpośrednich klientów.
 3. Każdy ze sprzedawców z grupy VisionOptyk udziela na okulary gwarancji na zasadach określonych w pkt II.
 4. Jeżeli klient jest konsumentem albo osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, zawsze możesz złożyć reklamację bezpośrednio do sprzedawcy z grupy VisionOptyk, u którego nabył okulary. W takiej sytuacji klient może złożyć reklamację
  • w zakresie towarów zakupionych przed 01.01.2023 r. – na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady;
  • w zakresie towarów zakupionych po 01.01.2023 r. - na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta dotyczących braku zgodności towaru z umową, zgodnie z postanowieniami pkt III Regulaminu.

2. Gwarancja. Uprawnienia klientów

 1. Każdy ze sprzedawców z grupy VisionOptyk udziela na okulary (zestaw składający się z soczewek okularowych i opraw okularowych) gwarancji na okres 12 miesięcy licząc od daty wydania okularów.
 2. Szczegółowe warunki gwarancji każdorazowo są wskazywane przez sprzedawcę na opakowaniu (kopercie), w którym wydawane są okulary.
 3. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca w pierwszej kolejności dokona naprawy wadliwego towaru, a jeśli to nie będzie możliwe – wymieni go na nowy, identyczny, wolny od wad.
 4. Jeśli wymiana towaru na identyczny, wolny od wad nie będzie możliwa (np.: z powodu braku dostępności towaru u Sprzedawcy lub dostawcy), to Kupujący będzie miał prawo wybrać inne okulary z oferty Sprzedawcy o tej samej wartości lub o wartości niższej co reklamowane okulary. W przypadku wyboru okularów o niższej wartości Kupującemu nie przysługuje zwrot różnicy w cenie. Sprzedawca dopuszcza możliwość wyboru przez Kupującego okularów o wyższej wartości, przy czym Kupujący będzie zobowiązany do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy nowymi okularami i okularami podlegającymi wymianie.
 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, takich jak złamania, pogięcia, uszkodzenia powłoki lakierniczej opraw oraz zarysowania, pęknięcia lub stłuczenia soczewek okularowych. Nadto gwarancja nie obejmuje złamań soczewek okularowych wierconych czy wyszczerbień soczewek w okularach na żyłkę, niezależnie od przyczyny ich powstania.
 6. Gwarancji nie podlegają żadne uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania okularów, w tym użytkowania ich niezgodnie z instrukcją lub przeznaczeniem. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli reklamowane okulary były poddane naprawie przez inny podmiot niż sam Sprzedawca (np.: Kupujący sam podjął się czynności naprawczych).
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji za usługę montażu soczewek okularowych w oprawach okularowych dostarczonych przez Kupującego, niezależnie od tego czy dostarczone przez Kupującego oprawy są nowe czy też używane.

3. Niezgodność towaru z umową zakupionego przez konsumenta (dawniej: rękojmia konsumencka). Uprawnienia konsumenta i obowiązki sprzedawcy

 1. W dniu 1.01.2023 r. weszły w życie regulacje dotyczące niezgodności towaru z umową (w ustawie o prawach konsumenta), które – w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami – zastąpiło dotychczasowe przepisy dotyczące rękojmi (uregulowanej w Kodeksie cywilnym). Niniejszy regulamin, w odniesieniu do niezgodności towaru z umową, zgodny jest z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
  • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
 4. Ponadto, aby towar uznać za zgodny z umową, powinien on spełniać następujące warunki:
  • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może zasadnie oczekiwać,
  • być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać,
  • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy i odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. Uzasadnione oczekiwania konsumenta względem towaru uwzględniają charakter towaru oraz publiczne zapewnienie (np. w reklamie lub na etykiecie) złożone przez sprzedawcę w tym zakresie (jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu), chyba że sprzedawca wykaże, że:
   • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i, oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób,
   • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy.
 5. W sytuacji wystąpienia braku zgodności towaru z umową Kupujący może złożyć do Sprzedawcy reklamację z tego tytułu i zażądać:
  • naprawy towaru lub
  • wymiany towaru
 6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 7. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 8. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową, oraz nadmierne niedogodności dla Kupującego powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 9. Sprzedawca dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, dla którego Kupujący go nabył. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 10. Kupujący winien udostępnić Sprzedawcy towar podlegający wymianie lub naprawie.
 11. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub od umowy odstąpić, jeżeli:
  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową, jeżeli zarówno wymiana jak i naprawa tego towaru są niemożliwe albo wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;
  • Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umowa zgodnie z art. 43d ust. 4-5 ustawy o prawach konsumenta (w tym Sprzedawca nie dokonał naprawy/wymiany w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego);
  • towar jest nadal niezgodny z umową, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić ten towar do zgodności z umową poprzez naprawę lub wymianę;
  • niezgodność towaru z umową jest na tyle istotna, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie Ceny albo odstąpienie od umowy (tj. bez konieczności składania przez Kupującego oświadczenia o naprawę lub wymianę towaru niezgodnego z Umową);
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 12. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny towaru niezgodnego z umową wynikającej z Umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 13. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Domniemywa się, że niezgodność towaru z umową jest istotna.
 14. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Kupujący może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Kupującego wraz z towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z Umową.

4. Zgłaszanie reklamacji i udzielanie odpowiedzi na reklamacje

 1. Kupujący zgłaszający reklamację winien złożyć ją bezpośrednio u sprzedawcy, u którego nabył towar (okulary) lub usługę.
 2. W reklamacji należy zawrzeć w szczególności zwięzły opis niezgodności towaru z umową lub wady towaru (jeśli reklamacja składana jest w oparciu o gwarancję), okoliczności oraz datę jej identyfikacji, dane Kupującego składającego reklamację.
 3. Kupujący zgłaszając reklamację powinien wskazać, czy składaj ją w oparciu o gwarancję udzieloną przez Sprzedawcę, czy też oparciu o przepisy dotyczące niezgodności towaru z umową. W przypadku niewskazania podstawy prawnej reklamacji w momencie jej złożenia, Sprzedawca może się wstrzymać z udzieleniem odpowiedzi na reklamację do momentu wskazania przez Kupującego tej podstawy, przy czym Sprzedawca niezwłocznie wezwie Kupującego do udzielenia stosownej informacji.
 4. W celu ułatwienia zgłoszenia reklamacji i usprawnienia procesu rozpatrzenia reklamacji, Kupujący winien złożyć reklamację korzystając z formularza reklamacyjnego.Sprzedawca winien Kupującemu udostępnić bezpośrednio w swoim salonie optycznym formularz reklamacji. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego do pobrania:
 5. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową, wskazanym jest aby Kupujący dostarczył wraz ze zgłaszaną reklamacją bezpośrednio do sprzedawcy:
  1. reklamowany towar (reklamowane okulary)
  2. dowód zakupu (np.: paragon, fakturę).
 6. Niedostarczenie reklamowanego towaru (reklamowanych okularów) może uniemożliwić stwierdzenie czy faktycznie zaistniała niezgodność towaru z umową, a co za tym idzie, może uniemożliwić pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Niedostarczenie dowodu zakupu okularów może uniemożliwić stwierdzenie czy zostały one faktycznie nabyte u danego optyka (sprzedawcy), a co za tym idzie, może uniemożliwić pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 7. Kupujący chcący złożyć reklamację w oparciu o gwarancję zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt reklamowane okulary wraz opakowaniem (kopertą), w którym mu wydano okulary, dowodem zakupu (paragon, faktura), instrukcją użytkowania oraz wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym. Reklamacje składa w oparciu o gwarancję, niespełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.
 8. Sprzedawca udzieli klientowi odpowiedzi na reklamację (złożoną zarówno w oparciu o gwarancję, jak i w oparciu o przepisy dotyczące niegodności towaru z umową) w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 9. Odpowiedź na reklamację sprzedawca przekaże Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę i udostępni mu odpowiednie dane, to sprzedawca przekaże mu odpowiedź na reklamację w formie elektronicznej, za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 10. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji złożonej w oparciu o przepisy dotyczące niezgodności towaru z umową, to Kupujący wskazuje czy towar ma być w pierwszej kolejności wymieniony czy naprawiony. Jeżeli jednak spełnienie żądania Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby od Sprzedawcy poniesienia nadmiernych kosztów, to może on:
  • wymienić towar – zamiast go naprawić,
  • naprawić towar – zamiast go wymienić.
 11. W przypadku reklamacji złożonej w oparciu o przepisy dotyczące niezgodności towaru z umową, jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 12. Jeżeli Kupujący zażąda obniżenia ceny – zgodnie z postanowieniami pkt. III.6 Regulaminu, i żądanie takie będzie uzasadnione, to Sprzedawca zwróci Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu ceny.
 13. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy – zgodnie z postanowieniami pkt. III.6 Regulaminu, i odstąpienie od umowy będzie uzasadnione, to Kupujący winien niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy. Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokona zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.